Le Merfomvei


Ra mrenu ji durbiesni lepo mercea ga nordjafia ca gurfia sui ue. I mi tcutrapeo toi, ro notbi mrenu, ibuo mi djano toi, mi. I ra lemi fremi pia filjuo mi, na lepo mi godzi la Grasic. I mi sui kance lepo tio mipli lo no nu raznu po filmo. Inunokou fei forli uu. I le denli je le merfomvei pia prase snigoi jo.
Nao, na lepo le merfomvei ga sacycea, mi tuaflo ui go mrotsumue lepo mi prase rapo nordjafia. I, vi la Loglandias, lo merfomvei ga nurmue norsapla. I tio nu fuikri raba, rau lepo lo forma je lo mela Loglandias merfomvei ga ginkaa la Xi,as.
Pa loe fomvei, le merceafua, e le mercejmeu gua cikpoa narti vizgoi ra hasfa pe le cmasitci, e fomcka pubcue lefazi merfomvei, ra fremi ze snilii. Irea fei ze sei pacena kance le merfomvei, ibuo tio laldo kusmo. I fei ze sei notkao lepo stari guo, e hapci kraku, e hansonmao, e tifru lo tcidi ze lo nurhoi.

Nao le fomvei pa vetci vi ne spebi tribiafii ji no darli le cmasitci. I, coi lo laldo mela Xi'as lalkuo, leu gesko ga rinje stali. I, vi ne spali ga stali le famji ce gesko je le merceafua, ice vi le notbi spali ga stali le famji ce gesko je le mercejmeu. I, kou lepo lemi famji ga no hijra, la Famji Snorrydin ga stali lemi spali. I ra le siflii je le cmasitci ga hijra, e respli lo lalkuo ge sanydjoso resfu.

Vi le midju je le tribiafii, ba holdu le dertu, ice be papa fagmao ro badjo ji vi le holdu. I, na lepo leu gesko ga bredi ice le fagro ga bilti cabro guo, oe le mercejmeu ga fadgoi lesuo spali je le tribiafii, ice le merceafua ga fadgoi lesuo spali. I la Mren Snorrydin papa kejkao ditca mi lo lalkuo durfoa. Mi pa fadgoi le lusta spali je le tribiafii, ice la BeibiDjein ga samkeo fadgoi le lesta spali. I mio pa vizkue, e plekao nepo mio stari. I mio slano snigoi le fagro, e siasti va. I, na levi ckepea je le fomvei, le fomveicefli, kie le fomveicefli bi la Mren Snorrydin, kiu, ga pubcue lopu gudbi je le tora, ice le teidjo ga hapci sonmao. I le gesko je le mercejmeu ga cutse li, Uaui la Aleks ga gudcanspe, rau lepo ne tsumue gudbi fumna pa nu jmite Ama, lu. I le gesko je le merceafua ga cutse le samto, e plizo le namci je la BeibiDjein.

La Mren Snorrydin ga lagkeofao kalmao leSai po pubcue. I hue Sai, Nao le gudcanspe tora fa netfoamao jo letei fa po livspe, la Torfra Fagro.

Leu teidjo ga sacduo lepo gritu le lalkuo ge meala Xi'as po gritu, ice mi ze la BeibiDjein ji prase blekue go karsa je le fagro, ga tera genza radgoi le fagro. I, na lepo mio fadgoi lemio satci sitfa, mio renro ne hancai je leu sliti sutherba, le fagro, e cutse li, Lui tu, lu. I mio genza ge tera genza radgoi, efa tifru lo herba, e cutse li, Lui mi, lu. I mio tera genza radgoi, efa cutse li, Lui leu tciha, lu. I mio na valti kasgoi le fagro. I mi kasgoi le satci sitfa je la BeibiDjein, ice Bai kasgoi lemi sitfa.

Nao la Mren Snorrydin ga clado takna la Torfra. I hue Sai,
Hoi Torfra, tu vizka lepo la Aleks ga jankaa la BeibiDjein, ice Bai vizlei le rutma, Afi. I tu vizka sui leda to karci, ja nesta ce cluva. I mi begco ba tu. I da bi rapo tu begdou ne langa ce hapci ge tora livspe, la Aleks ze la BeibiDjein.

La Mren Snorrydin na renro ne hancai je lo sutherba, le fagro, ja sisle. I ba sudna clado zbuma, ice ro fagpea ga zvokaa le fagro. Hue Sai,
Ua la Torfra ga togsaa ce nu cnicmamao. I la Aleks ze la BeibiDjein na merkue.
Sai clutorpuo mi, e clado skesa la BeibiDjein, le makspali. I le ra gesko ga snigoi, e skucue. I ba donsu su kupta je lo dralypinca mio, ice mio foi nazi kalhoi dei. I uaue.

Le rorgru na snigoi ri groda tobme jio ba papa setfa ro patpe ze batpi, tei. I, vi le midju je ne tobme, la Mren Snorrydin papa setfa le hedto je lemi cervo. I mi rari ge lalkuo nurfolrui, nepo fomduo le hedto, le frabru je la BeibiDjein. I hue fei,
Ua, le hisnao socysio ga treci ia. I lemuu famji, ja na letu sui famji, kie, uu fei nu djori riba, kiu, ga neri genza nurdjo ne zvogunpeu. I tu gudcanspe, ia, kou lepo ra mio na logpli. I, mia nepo tu fui cirna la Xlang guo, tu nina merji la bilti Xrmm'gyc. I ti meala Xlang namci la BeibiDjein, soi clafo.

Feu le namci ga sonsii ba ji kafso, e spetykao. I no mi kau soncue nei.

Le ra gesko ga gramia titci, e hompi lo dralypinca, efa lo vinjo. I ri gesko ga nurmue vinbuncea. I, fa le milfa, ba muzkao, ice rabe danse. I ra logli, sii, mutce cmiza lo hapsocvei. I tio prase pia lepo ti draka. I riba ga soircea go resto le grasa. I le gesko ji cidja ga skicea go rande le fagro, ice la Mren Snorrydin ga stucue lo nu durzo je le loglo dralu. I mi krido lepo Sai plizo ne lalkuo stuci, e tensea ri vetci jio Sai pa vetfa vei. Iceu leSai stuci ga kamki ce fiozbu.

Sa le gesko pafa stolo le tribiafii, nia le kapli natli, e ckecoa sonli, efa mordu hompi, e genza danse ca soircea. I, nia ne corkeo jio saba ga sonli, mi ze la BeibiDjein santi sackaa. I miu papa setfa lemiu tenta go snire je le vlako pe la Bragardea, e, nafa bedgoi va, e kincle haispe le cimra natli.