Nepo Cervo Janto


Coi ne laldo ge meala Xi,as kusmo, ra mercejmeu ga funrui nepo janjua ne cervo, jao mei fomdou cei le famji je lemei merceafua. I le konte je leu penta je le horno je cei ga fu sanduo le konte je leufa tciha je le torclu. I levi kusmo ga nu kriklipu ro hisnao logli, inorau lei na no dzabi krido lepo leu penta ga nerpie leu tciha. I loe hisnao ge logli famji ga nurdjo topifo tciha. Ibuo le famji je le merceafua ga hapci, icanoi le cervo ji nu fomdou le mercejmeu fei, ga nu horno go bilti ce rorpea.
Le penre je la BeibiDjein pa morto, ice leBai famji nu djori sine frabru. I fei forli kriklipu lo laldo kusmo, inurau Bai danza lepo mi janjua ne cervo. I Bai gozbeo fei le merfomvei.
Miu papa nufunu furdonsandou la Mren Snorrydin, lepo Sai mermao miu guo, inurau mi disru lepo godzi leSai cmasitci, e keopli ri denli ji pasko le merfomvei, lepo cervo janto.
Nao, le lalkuo po ge cervo janto gi, ba plizo lo kukreo, noe lo borku. I mi nipa dionrenmao lo bortcidi be, inurau oa mi cirduo tio. I mi godzi na ra denli la Marks Publai. I mi papa sifdui ne cmalo tribiafii jio saniba sii pua godzi tei. I mi setfa ne rande fu dircyreo, le spali je tei, e dionrenmao ro bortcidi dei. I mi pifkao ropo dionrenmao jio mi stali ca skitu ca resto durzo deo. I mi dirtia le borku dei, sau le nilca je su bucto, e jugra le borku go lelpi, ce snire je le dertu. I mi dirtia le borku dei, sau le tovru je su bucto, e jugra le borku go vreti, ce ganta je lemi hedto. I mi prano dionrenmao, a rolgu vi le dertu dui. Icoa mi pifkao ra le rorkle durfoa je lepo dionrenmao guo, jio mi kau vetfa dei.
Fa ri likta, mi tsufi spuro dionrenmao, e sana sundi le bortcidi le aurmykoo ge midju rande je le fu diryreo.
Ui, hue mi, takna la BeibiDjein, oa mi faza godzi la Mren Snorrydin, e cervo janto.

Mi plipei ne tcaro la Avis, ja mordu mucrai ui gui, e tcagoi le cmasitci pe la Mren Snorrydin. I Sai, ze la Fum Snorrydin, remcli geojmi mi, e letci lepo mi plizo le bedkru pe la Grom, lepo mi va stolo pia supo janjua ne cervo. I, fa lepo miu papa titci le midmia guo, la Mren Snorrydin pa gudsange mi lepo mi kincle godzi le ranjytrigru, e fagtroku fagmao ne fagro, lui la Torfra Fagro, e begco leFai po helba je lepo cervo janto.
Mi tcagoi la Sento Vlako pe la Bragardea, moi lepo Bai tsumue bilbii sitfa guo, e fagmao ne cmalo fagro, vi le bidje je le vlako gue, jao lo pelto irhisi ga rodja vi bei. I mi ckelaa ce srisu takna la Torfra Fagro, e gatytaa Fai lepo Fai papa helba mi pa ta. Ibea Fai papa helba mi ze la BeibiDjein lepo miu nu rezmao la Huvr, lo lojbi bilca guo, ice Fai papa helba la Fred, lepo sifdui la Derf. I mi djadou Fai lepo mi hapci turka vi le sesytursia, e haispe lepo mi stolo la Loglandias, e cluva la BeibiDjein. I mi nufunu begco Fai lepo helba mi nepo suksi ge cervo janto, e getsi to bilti horno ji katli ro penta gui, jao mi fa tifru hei la BeibiDjein ze leBai farbru, e pluci Bai, ze fei.
Nia lepo le cmalo fagro pia fagsticea, to cignu pa flesatci le midju je le vlako gue, e rande fleti go tovru mi, ice mi hirti lepo lecei tcela ga sue suaksuaksuak, pia lepo cei vijbangoi le nordi le vlako le tovru je leu tricu.
Na lepo mi fangoi le cmasitci guo, mi vizka la Mren Snorrydin ji skitu ne lagcei ji zvoto le barcu. I mi stimao le tcaro, e skitu kii Sai. I miu kinci hompi lo birju.
Hue Sai, Mi jupni lepo letu fagro pa suksi. I ba sadpua lo logli li, To karci ji cignu fleti, fa fadgoi le darli lanbie, lu.
Mi jarble Sai, e djadazycea leSai po nu cutse. I Sai hompi lo birju.
No fatpeo, hue Sai, clafo, I mi nerduo ge laldo po gasybrimao.
Nao, na le nerfucdei, mi ze la Mren Snorrydin pa zvogoi le hasfa pa le delsatci, e gangoi lo monca ji nordi le cmasitci. I Sai papa jetcea ne cmahoa, ne leSai snilii, lepo berti le cervo jio mi janjua ae cei. I le cmahoa ga grisi ce nurmue ci cmalo, ebuo forli nu tugle. I miu gangoi nia to horto, e fadgoi le ganpai je ne lagmoa. I Sai kocduo le cmahoa, ne tricu ji damni le ganpai, ice miu santi beldygoi le bidje je le lagmoa. I, vi le notbi spali je lei, ba monbia, ice lo tricu ga numcmacea vi mei. I mi vizka ne cervu nimgru ji pismi rastci lo grasa ji rodja go snire ne cmavri.
Bleka, hue la Mren Snorrydin, clevoltaa. I Sai handou mi ne tormenki darvizrie.
Tie le darvizrie mi bleka le cervu nimgru. I ba groda ge laldo cervo, e katli lo horno ji kubra ce rorpenta.
Le laldo brudi, hue Sai, piacena bilti ce djela. Ibuo bei no fa ckelaa stomou cefli lebei nimgru. I, faza, ne junti cervo fa pozfa bei, e, fa kamda, e, fa dorgau bei. I bei fafoi dargoi, e kecri ce kincle cangoi, pia lepo morcea. I, niba fa driki bei. I ga gudbi tio, ga lepo bei donsu leubei bilti horno tu, e briga ce selrispe morcea. Inukou ba fa driki bei fia lio nemo nirne.
Mi sudna firpa lepo mormao ne nimla ji tsumue bilti ce grada. I mi filmo lepo lemi beldu ga holfoa.
Oa tu damgoi go nenri leva fansulba, ikou va ba brize le nimgru, ice tu va no nu vizka nei. Sai ricdio dedsanduo, ice mi vizka ne fansulba je le monbia slopu.
Ei tu vizka, hue Sai, pracue, lepo bei stali le bidje je le nimgru gue, ji dirco le brize. Inumoi bei ga neri sanse ra po fu denro. I, kou tio, oa tu snigoi le nimgru le spali. I, kanoi tu betgoi leva cmalo tricu, ki le nimgru no fa vizka tu. I, fa ta, oa tu beldygoi le nimgru, le tricu, leva nu condi laghou. I ei tu vizka lei.?
Ia, hue mi. I ei tu stolo vi.?
Ia mi stolo, hue Sai. I, kanoi mi beldygoi, ki lo cervu fa penso lepo ne balni ga snigoi. I gudcanspe. I liacli dionrenmao.
balni : whale
Mi fangoi le notbi spali je le lagmoa, moi lepo lei smikua mi le cervu nimgru guo, e godzi le fansulba jio la Mren Snorrydin papa dedsanduo fei mi. I, va, mi sacduo lepo kejkao damkaa, le lagmoa, le monbia. I le cervu nimgru piacenia pismi rastci, ice le cefli rina lufta lecei hedto, e sutpru le kerti.
Na lepo mi snigoi le tricu jio la Mren Snorrydin papa dedsanduo tei guo, mi flinensea lemi hanco, le cetydeu, e satro lemi fasli hei. I le cervu nimgru na metro lio nemo vu. I, kanoi mi sirto fadreo le cervo le karci, ki mi foi metro lio sineni vu. I mi normuo resto le dertu, e smible go bitsa lo grasa. I lo cervu piacenia santi rastci.
Mi slano ce santi bremao ne bortcidi, e setfa le borkoe, le nurklunartyspa je bei. I le conpai je le laghou ga cetlo, ice lemi resfu ga kukra cetcea.
Mi slasla ce ckelista muvmao lemi korbadjo, ice piu mi neri muvmao le ritco barma, efa le ledzo tugle, pae. I lo po muvdo ga slano go tsumue lepo ni cervu ga kacycea mei. I mi trati lepo kalsai brute sui ue. I mi nufunu filmo le ckevei lepo stise jo. Le cervo ga sudna bleka vuva mi, ice lecei nazbi gi, cei nurclado sonmao, e durzo ripo buste vuva mi. I mi salcea jo, e pazda nia ne ckemo ji faocle sii. I cei lagkeofao damymao le hedto, le grasa, e prakao lepo rastci. I mi tsekovgoi ge genza sacduo lepo beldygoi.
Le nimgru pia clano pragoi lenu brize, ice ui le laghou ga letci mi lepo snigoi nei. I, fa lo ckelaa po beldygoi, mi snire le laldo cervo.
Mi slasla setfa le borku go pirle je le dertu, ice bei nu smikua lo ganta grasa, le cervo. I mi dremoumao setfa le bortcidi le borkoe. I mi bremao ne ge tori bortcidi, lia lepo mi fakau kukra ge genza dionrenmao. I le cervo ga slano muvdo vuva mi. I mi nurmousni stise lopo brute guo, e gadbeo lepo cei cmalo trana, inukou mi kliri vizka le spali je cei.

Le cervo ga lufta le hedto, e sutpru le brize, e trana. I cei corkeo stali, duo lepo mi purfe vizka le sitfa je lecei karci. I mi lufta le borku, e cpula le borkoe, e rezlei le bortcidi, e kukra setfa le tori bortcidi le borkoe.
Le cervo ga menkasnytaa, e durzo ripo buste. I mi taircea, e cpula le borkoe. Ibuo no ga nerbi ga rapo tori po dionrenmao. I le frena tugle je lemi cervo ga fodcea, ice cei feldzo, e kalfea, e damymao le hedto.
Le cervu nimgru ga prano nuo kubpetri, e dargoi. I mi prano le cervo, e rezmao le najda jio mi berti nei vi lemi rinresfu. Ibuo nei no nerbi. I le menki je le cervo napa nu nunrilcko.
Mi gatytaa tu, Hoi Brudi, hue mi, I mi susdaryrispe tu. I mi filmo supo le menki ga flocea lo mekcui.
La Mren Snorrydin ga prano damgoi le slopu, e snigoi mi. I Sai kukrue, e cortai go snire le morto cervo. I Sai murmu ba tie le laldo lengu, efa taircea, e clutorpuo mi.
La Laldo Brudi, hue Sai, pa bilbiu nuo donsu tu, ice tu ui pa bilbiu tokna Bai.
Sai vizmao mi le durfoa je lepo clemao lo visra, le cervo. I Sai klipu le vrano, e setfa vei le beldu holdu, jao Sai klomao hei, ne korce. I Sai marmao lemi heofre lo cervu bludi, epa kutla tokna to cmalo ge mitro pisku, e handou ne mepei mi.
Oa tu titci lo mitro, e klipu lopu forli pe letu cervo, hue Sai.
Mi titci, ifeu le kofhatro mitro pa molro ce pluguo ue. I Sai sui titci.
Lo notbi visra ga stolo le grasa, lia ne rorkoo ce cutvaopro ctimoa. I miu satcpu le korti je le cervo, le grasa, ne sitfa ji nurmue darli lo visra. I miu vlaci le hanco, le cmavri.
Hue Sai, Tu junti mi, e nu fotpa. I gangoi le lagmoa, e fangli le cmahoa mi. I Sai skicea lo grasa.

Le cmahoa ga hortaa, na lepo cei sutsae lo bludi. Ibuo cei normuo stali, nia lepo mi ze la Mren Snorrydin lufta le tidjo korti je le cervo, e setfa kei le prire je cei. I miu fangoi le cmasitci le monbia, ne notbi rutma ji langa cebuo nu slopu le ju kamla.
La Fum Snorrydin zvokaa le hasfa na lepo Sai hirti le sonda je le hadfitpi je le cmahoa.
Uaui, hue Sai, lo bilti cervo.! I lo rorpea.! I, fa nerbi su kapli ckela ga lepo tu spadui ra letufa tciha cei.!
Tu fumbuo ge laldo fumna, hue MrenSnorrydin, clutorpuo Sai, I tu fa firmao la Aleks, e rigclemao Ama lepo mercea guo, ice Ama fa darprano la Loglandias, e nordri le bilti merceafua. I mu fa clespe uu tu, lemu fremi.
Sai clafo, e clutorpuo mi. Briga, Aleks. I mi fa hapci kerju ra letu tciha. I levi laldo mrebuo fa zavlei tei.

Sai ze Mren Snorrydin kukra ce spuro piurmao le cervo, e pendi le ra pisku ro gokru ji vi le miorsrohaa. I le pelpi ne tairframa gi, Sai setfa, moi lepo pei nu dracko le brize, epa Sai satro pei le berna je le cervo.
Mi geosto la Famji Snorrydin fia le nerfucdei. I Sai ckelaa takna mi, lo laldo kusmo je la Xi,as gue, e le ro spicu pe le ranjytrigru. I Sai trati sui ue lepo ditca ri mela Xlang purda ze steti mi, ibuo mi no kau soncue sei, ice Sai ze Fum Snorrydin remcli clafo, e pleroi mi.
Na le monza je le nerfucdei mi setfa leu horno, e lemi borku, le racvelbao je le tcaro, e sackaa le cmasitci la Grasic.