Ne Gutra Vizkaa

Na ne denli mi pa skitu vi le sesytursia, e pletua le taksoa katmei patce je la Frederf, kie, la BeibiDjein, no pa hijra, kiu. I le telfo ga sonpro, ice mi fanfealei le konce.
La Aleks hirtei, hue mi.
Le turcefli je la Stogrusia ga takna mi, e djadou mi lepo ne merki sesmao ga vizgoi la Stogrusia, e danza supo vizka la Frederf. I sei bivsesmao, e nu namci li, Gandia Pal Smiq, lu. I mi cutse lue lepo mi fa hapvia Sai.
Fa ri minta, le turcefli ga kingoi la Gandias Smiq le sesytursia. I tei jmicko mi Sai, e begco lepo Sai tsenordri tei, lepo tei no kau stolo guo, e zvogoi. I la Smiq nu krotaa lentaa la Loglan, inurau miu gleca takna.
Sai djadou mi lepo Sai na gandia vi la Cikagos, ibuo Sai papa neri stude le bivsensi, le rorpebkea je la SantaKruz. I toi treci mi, ja papa siflii leva sitci.
Ei tu pa speni le dersiu ji na la Nevevoven.? hue mi.
No. hue Sai, I mi papa dirkaa pa ta.
Mi prase norjiotaa Sai la SantaKruz, ice mi kacycea ba ji gutra mi. I mi corcue ne ckafe, ja papa nu hutri le dersiu, e mutce rornurfundi pa ta buo. Isii Sai no kuodja cei, e no djano lepo ra le tobme pe cei no ga nenri ne nurbai, e nu sitfa le zvosia je ne bukcu vemsia.
Sai pafazi kentaa mi, la Frederf, ice mi nordri lepo nu stari Sai, leSai gutra po nordja. I mi djadou Sai, roba ji perti Fai gui, e comtoabeo lepo na no blicu ga lepo Sai takna Fai guo kou lepo mi stuli le taksoa katmei patce.
Mi tifru lo skafi Sai. I Sai cutse lepo Sai gusfundi la KokaKolas. Kie, ne tokvempae ga nu sitfa le krokru, e snire le lufta, kiu. I mi zvogoi moi lepo gozbei ne hompiu je Kai. I, na lepo mi fangoi le sesytursia guo, Sai stali go snire ne le negdykua, e bleka le fungi.
Mi dislu lepo nu fomdia la Frederf guo, Sai, e repduo ro kenti, Sai. I, fa ta, Sai gatytaa mi, e sackaa le sesytursia. I mi prase lemi po turka, e no mordu penso leSai po vizkaa. I, faza ta, la BeibiDjein pa fangoi. I le taksoa kalmei patce fazi nu bremao, ice mi krosacmao tei. I la Frederf pazi takna.
Ueuo, hue Fai. I ba pa tokna ne pisku je mi. I hu pa hijra.?
Ne merki gandia, hue mi. Ibuo no ga blicu... I mi sudna driki lepo la Gandias Smiq papa kincle stolo le sesytursia, nia sito minta. I mi bleka le fungi ji vi le negdykua jio Sai papa stali go snire nei. I la BeibiDjein sui bleka.
No, mi sirto, hue Bai, dedsanduo ne parti je le fungi.Ibuo ga blicu ga lepo ne pisku napa nu tokna.
Mi no jupni, hue mi, lepo le gandias ga kakria lepo tsitoa le fungi. I le gaigru napa norleicue raba, lepo ba zvobei levi fungi la Loglandias.
Tu no spedja lo gandia, hue Bai. Lepo ba gandia no ga snola lepo ba nesta. I, ei tu sirdja lepo la Smiq ga tradjo leu gandia.?
Mi telfyduo le turcefli je la Stogrusia. Isii la Gandias Smiq papa sackaa. I le turcefli djadou mi, lepo tei papa fursui ne lerci Sai, ice le papre pa nu capmao ba li, la Sesytursia je lo bivsensi jue la Cikagos Rorpebkea, lu. I tei no papa perdja Sai.
La BeibiDjein ze mi pazi godzi le buksrosia pe la Stogrusia, e bleka ne ninfeobuu je lea groda rorpebkea gue, jio leu gandia ga nu lista nei. I, vi la Cikagos Rorpebkea, riba gandia, e nu namci liu Smiq, ibuo niba nu namci li Pal Smiq lu, e bivsesmao.
Mi pana fatpeo, e nufunu kotposta ne fremi je mi gue, ja ditca ba la SantaKruz Rorpebkea gui, lepo fekbeo fei, li, Ei la Pal Smiq pa stude lo bivsensi Rai, lia lepo Sai papa djacue, lu. I, na le nerfucdei lemi fremi ga dapli li, No, la Pal Smiq papa stude lo bivsensi la SantaKruz Rorpebkea, nia le dekninkeo le nevevoni, lu.
Coa, lemi vizkaa papa dupkao lepo vei gandia guo, e tsitoa ne pisku je le fungi, e furmoi io lepo zvobei pei. I, ui, la Frederf no riucko nu surna. I le nu tsitoa pisku ga sapla meala Fred, fungi, e, no papa miksa le algi. I la BeibiDjein vetcue ba lemi vizkaa le gaigru, ice miu disri lepo miu fa mordu kerju lopo curmao la Frederf.
Fao no, miu jupni lepo tio zvodanri pebyjio. I, uu, leufa vetci pafa viacko lemiu tsero. Ibuo pana djipo miu ga lo danci je lemiu merfomvei.

Nao ra lemi logli fremi pa hatfio ze kakdaa helba miu lopo bremao. I la Frederf sui gubdaa miu.
Ia mi napa spedja, hue Fai, nepo nu kalmao, na lepo la Fred pa jmite la Derf. I tu nafa speni ba ji clika tio.
Hoi Frederf, die, hue la BeibiDjein, clafo, lo humnu no ga samto lo likni. I miu no cenja leu kinlii, lia tu.
Uu, lo humnu ga clespe, hue Fai. Ibuo tu noinacefa spedja. I tu fa nu stari io. I Fai hapci cmaclafo.