Le Hasnu Beigru

Mi pa gudcanspe, kou lepo ba kicmu, e stolo le geshaa. I kei snible lemi fitydji lepo fei no broko guo, e kiurkladuo fei, e donsu lo punsticti mi. I kei gudsange mi nipo dzoru nia rafa lio sute denli.
La BeibiDjein ga helba mi lepo mi nertulvai godzi le gardi, e skitu vi ne tobme ji vi lo cedzu guo, ice mi setfa lemi nu surna fitpi ne cersi. I Bai fatpeo lepo mi puntu ii guo, e durzo raba ji nu kanmo Bai, moi lepo mi komfu tio. I oa mi tratoi lepo mi smike haispe lopo nu tedji. I ti muckou geshaa, e katli lo no nu gudbi tcidi ce vinjo. I Bai sifdui to barkuvlyjuo ne srokru ji nu nenri ro notbi ge gutra bekti jio lo pasko gesko pa clekaa bei gui, inukou mi kau slano godzi, enoi plizo lemi nu surna fitpi.
Na le nerfucdei lemi fitydji papa nu sulba, ice fei genza puntu. Irea no, mi faza kortcela fleti. I le kicmu ga genza snible fei.
Hue kei:
Mi penso lepo oe tu godzi le hospi je la Uipipis, e letci lepo ba madzo su Xaiykre tcure. I ga blicu ga lepo be bongu, e nurkarkycko.
Buo hu fa berti mi le geshaa, la Uipipis? Kie, la Uipipis bi le cmasitci ji nu siflii la Djan, kiu. I, niba rodlu va le geshaa. I la BeibiDjein ga kentaa le mande je le geshaa tio, e nu djadou mei lepo ne hasnu beigru fa damkaa le geshaa, le monbia, ice miu kau nu berti bei. Irea miu grutaksi kamla le cmasitci jio lo hasnu fa fadgoi cei gui, la Uipipis.
Le kicmu ga genza donsu lo punstictu mi, ice le mande ga glida la BeibiDjein ze mi le calsia jio le hasnu beigru ga nu bremao ba lepo bei sackaa cei.
Le krani je lo hasnu pa nu vrelaa mrenu, e nu fasli go fodlincea, lia ne laldo prune, e nu sorgu go grogro. I kei kubkubra crano miu, e djadou miu lekei mela Casleun namci.
Ibuo, hue kei, lomi fremi ga fu namci mi liu Dumbi, rau lepo kanoi mi siltu lo sorgu, ki mi gau fleti.
Hue kei, henjyclafo, I io tu krido lepo mi turka lopo krani lo hasnu guo, rau lepo hei nu sorgu go groda je lemi sorgu. Ibuo toi no tradu. Ifeu loe hasnu ga kukpeo loe humnu. I lo nadzo kinci ga zvosei, rea.
Le hasnu beigru ga nu konte lio sateni. I, lui la BeibiDjein, la Dumbi ga tisra ne labcli grisi hasna.
Hue Dai:
Ua le nilbii fumna fa skitu lemi hasna go bilti je raba. Ice hei nu namci liu Filis. I Fai smupi dzoru, e kojpoa. I lui la Mren, hue Dai, kraju le hedto, I tu langa nu tugle, inusoa oa tu skitu la Minfiu. I mi fu namci Mai toi, rau lepo Mai kukpeo raba, ice mi no danza lepo Mai mromue selganble.
Dai caslo, ice ne nurmue groda hasno ga kamla le beigru miu. I Mai nigcli brona, e respli ne drastaga kapma ji nu durna lo flora. I leMai sorgu ga tceru le bidje je le kapma veu to holdu.
Dai helba mi lepo tovneagoi le hasno guo, e kocduo lemi barkuvlyjuo le nimskicei, efa caslo ce pucto ganli leu hasnu ne clina, lepo le grupa fa fasru nujunu godzi le janro fitrua. I mi gatytaa le mande je le geshaa lo barkuvlyjuo ze lemei po helba. I miu slano dzoru sackaa le calsia.
Nao le fitrua ga neri tcegoi lo kochebfii, e nurmue lelpi. I lo turka ga vayhansiu la Dumbi, e caslo jmitaa Dai. I Dai fanve caslo ba, e clafo. I mi kentaa Dai li, lo turka ga cutse hu, lu.
Hue Dai:
Uu da socnaa, e kencue li, Moihu ne nilbii fumna ga kintraci ne sutpro ge laldo gotco lia mi, lu. I lovi lanpeu ga bufklini nu smina. I da sange lepo ciu lemi sorgu, lemi pingu sui ga groda. I da bufklini nu smina, ebuo ckano nu karci. I da djano raba ji perti mi ji pa junti...
Dai henjyclafo, e vizlei lo dante, emou lo nartyspa.
Nao mi fadgoi le fando je lo kochebfii, ice le dertu ga slopu kei, e katli ro troku. I miu va stise, e pazda nia ri minta. I la Dumbi ga snible lo berkoe ze le nu berti je le hasnu, lepo raba djitu.
Hue Dai klimao:
Muu nafa nujunu damgoi la Zaospi Rodmonbia. Ibuo no nu fatru. I ke la Filis ki la Minfiu ga kapli curca nu fitpi. Isii tu no dui!
Dai clafo, e dedsanduo lemi fitydji.
Nao la Zaospi Rodmonbia ga djitu ce sloslo, ice le fitrua ga neri nujunu damgoi ne vrelai. I mi jugra le nimskicei, e klomao le menki. Ibuo lo nu cutse je Dai ga tradu, ice le ra hasnu ga kejkao setfa lehai fitpi, e tisra lo saldi troku. I miu curca fadgoi le conpai je le rodmonbia.
Ti nenri le cedzu je ne vreti ge troku tcali, ice ba kukra kroli cmavri, e katli ro felcui. I ga nerbi ga ripo miu kasgoi le cmavri veu lo mubre ce korce cibra ja denri siltu.
Miu fadgoi ne sitfa ji kubra, e nurmue lelpi. I la Dumbi ga cutse lepo miu vifa pazda, e titci le midmia. I ba cmalo kuvla le vrelai, ice va kei be ctimoa ra nu pinduo troku, jio mi papa vizka va le nu siflii je le farfu je la Grom. I Dai godzi le nedza je le ctimoa.
"Bleka", hue Dai.
Dai caslo. I, fa ne minta, ne groda ge aurmykoo marpu ga zvokaa le kuvla, e snigoi Dai. I mei skalanga lio sate metro, e nu menki go nigro ce brili. I lemei pu forka tongu ga kukra zvokaa ce nengoi lemei manko. I Dai korbetmao, e tifru mei, ne sakra sorhedro. I mei slano siltu lufta le hedto, e tokna le sakra, e sisle. I Dai donsu ne, tori sakra mei guu, efa ne, teri. I mei damymao le hedto, e sisle fangoi le kuvla.
Dai donsu lo nazbi sakli lo hasnu, e fangoi mi ze la BeibiDjein, e nuo skilei ne troku.
Ta bi lemi fremi, ja kunkatca la Zaospi Rodmonbia, hue Dai, I, na ra po traci lo monca le monbia Rai, mi jmitaa fei, e donsu te sakra fei. I mi na niba ui pa zalvei be levi po traci. I fei na zvodanri laldo, e io nirne lio sunema. I le farfu sui je mi pa perdja fei. I feo sui pua krani lo hasnu."
Ra logli, hue Dai, pracue, ga rispe lo marpu, ja sadji ce ganbra. I le piplo je la Caslo Monca mou lo notbi logli ga rispe lo marpu. I miu krido lepo mei danza lepo caslo guo, ebuo no kanmo. Inukou mei smina punspe, inurau oa miu rispe ce helba mei. I lo lojbi, buo, ga firpa lo marpu. I lei srutaa ba lepo tcutaa da liu marpa, uu.
Ia. I mi djano, hue mi. I mi driki la Torkoi Josmaos.

Nao miu genza sackaa, epaza zvokaa la Zaospi Rodmonbia. I, fa ta, le rutma je le conpai je le monbia ga fasru. I miu fadgoi le rodlu ze ri hasfa. I mi, e la BeibiDjein ga damneakaa la Minfiu, e la Filis. I, nia lepo mi nuo setfa le barkuvlyjuo guo, la BeibiDjein ga lortoa ri flora le rodlynea, e setfa fei le kapma je la Minfiu. I la Dumbi ga hansiu mio, e donsu mio ne sakra, ja nurmue duskua, kou lepo sai nu nenri leDai packe guo, e pragoi go kinci le hasnu beigru. I miu skitu ne lagcei, e pazda lo grutaksi.