Lepo Preni

Miu pa dzoru nia ri {horta/horto}, e snire lepo kaltalcea.
I {/,}ne firydji je la BeibiDjein papa torni, kou lepu norsmu je le dertu, ice Bai riucko dzofiu.
I {/,}satoni lojbi ga zvokaa leri tenta, na lep;o miu damgoi lelei kampo.

In this note I will not comment on changes which have been adequately covered in earlier notes.

skimao - I would have preferred the unreduced skitu madzo for concepts not likely to be very useful in the dictionary.

Uu mi saadja ni lojbo purda, hue mi{,/}tratoi.
I mi sui no dui, hue Bai{,/}clevoltaa.
I le fumna {/ga}klipu le zlupypatpe, e letci nepo mi hompi guo, e kuvga mi ne tiokla, {epa/efa}radgoi le tricu dio la BeibiDjein.
Mi hirti lepo la BeibiDjein {/ga}cutse li, Eo mi pinca, lu.
Fei nuo betmao, e fanve kocduo lemi hanydji, {epa/efa}krani mi, ne korfeskru ji nu sitfa le notbi spali je le kampo.
Na lepo miu fangoi le tricu {/guo}, le fumna {/ga}dedsanduo lepo mi foi resto le dertu, e setfa lemi hanydji go snire je le tricu.

Ibuo le traci papa kaltalcko mi, ice mi nerduo {clevoltaa la BeibiDjein li, Pisflo sonli, lu/clevolcue li, Pisflo sonli, lu, la BeibiDjein,}e fazi soircea.
This is another case of the difference between cutse and takna. When the actual speech is reported, one uses cutse. If what is talked about is reported, it is takna. The second and third places are reversed in the two forms in the current LOD.

Ia, hue mi {,/}dapli.
Tu krido lepo leu lojbi fa durzo hu? he mi {,/}kencue
I hue mei {,/}rosvoi {/gu}No takna.
gu
is necessary to close the hue expression, Else no takna is included.
I la BeibiDjein {/ga}parti ge dzofiu dzoru, e parti nertulvai, ice le fumna ga helba Bai.
I {/,}ne mrenu ji respli lo furvizmao resfu, ga skitu go nedza ne tobme.
I mi {kecycue/kectaa}ia lepo ne tsumue bilti fumna pa speni ne norkou natli.
Another case for takna instead of cutse
fungi
misspelled as funge
I, ia mi djadou sei {/,}niba ji perti la Fred, a lemi po turka vi le stogrusia.

Another lexer fix needed. It splits sei niba as seini ba without the comma
I la BeibiDjein {/ga}sacduo lepo taircea
I la Torkoi Josmaos {/ga}trana vuva Bai, e vanyniacli hanblo leBai beldu.
Stali, Hoi Tun ji smikatca marpa, hue Jai {,/}zavtaa.
Hoi Tun {,/}hue Jai
Lo cmikatca patce, hue Jai {,/}kraku
Mio napa tradu takna la Sorkoi Horskis, Hue mi {,/}dapli.

moi lepo mi fundi lopo kampo razkeo.
I do not understand what he means by razkeo (reason interval). The E just says he is fond of camping (lo po kampo). Any suggestions?
Ua, tou dupcle kinbei lo fungi, hue Jai {,/}simbunmao
Ia mio nia tradu takna tu, hue mi {,/}sacduo
I Bai felda, mia lepo le solda no {/ga}litnu Bai.
Ii mu letci lepo la Fortro Kasnos {/ga}haispe le nilbii fumna
Hoi Fortro, hue Jai {,/}kraku

I, ia la Fortro Kasnos {/ga}{skavrelaa lio sutomei/vrelaa metro lio suto}, ice leKai bardji ga kubciu le daorhou.

The skavrelaa lio sutomei is correct, but the new method is preferred

Nao la Sorkoi Horskis {,ga}sudna ge valna nengoi le tenta
Hoi Fortro, fanfealei leva cersi, e zvogoi, hue Hai {,/}cortaa.
I hue Hai {,/}hadfasli.