7
Ne Treci po Sange

Fa le denli jio mi speni dei, lepo vizgoi le norsiclai, kii la Grom guo, mi pa keopli ri denli lepo vizgoi la Grasic. I mi keopli ro pasnai kii su le pernu jio mi papa neriyjmi pei, le fagdua. I pei kusdjamao mi, lepei nu pebtia resra ze barcu, jao ke lo danri rezkeotraci ga no kusdjacea rei ze bei, ki le mela Fodor racbuu no tcutaa rei ze bei. I mi mutce cmiza tio, ice mi krido lepo lemi logla pu spuro ga kukra gudcea.
Nao na le denli jio mi fa stucue dei, mi pa durbiesni lepo zvokaa la Mykaivr Famymra Hotle, moi lepo vizgoi le larviasia. I le telfo ga sonpro. I le telfyduo bi la Djan Uein, jio mi papa neri genza jmite Dai vi le fagdua. I mi no papa vizka Dai fa ta.
—Hoi Aleks, hue Dai, kie fa lo kusmo po jmitaa kiu. I ba goi, ba treci io tu, irau tu komta sespli.
Mi driki lepo mi papa djadou Dai, lemi tuakle.
—Ia, hue Dai, pracue. I kanoi tu no furmoi ba na le nazdei monza, ki mi danza lepo glida tu, moi lepo tu jmite ne lemi fremi ja napa candui ba ji nurmue zvodanri.
Mi pa kentaa Dai lepo leDai fremi pa candui hu. Ibuo Dai cutse lepo Dai Žbdaa lepo leDai fremi ga klimao tio. I miu nuo jmitoi le nordi zvokamsia je le nendertre stana pe la Lukacievitc Kursia, pife horto fa ti.
Nao na lepo mi fadgoi, la Djan Uein ga stolo go vreslo nu djupo ne trokytri, e nuzveo ridle. I miu hansilkue, ice Dai fedlei le nuzveo, ne nurfesycti banse.
—Mi pa gensnible le nuzveo, lepo ei nei napa ti pa duvri le nuzvo, hue Dai, klimao gu. Ibuo nei no dui. I miu fa nendertre traci, le bidje je le sitci. I miu godzi ne sitfa ji nurmue snire le stana pe la Kantor Trida. Inie miu godzi la Paknurmaosensi Stogrusia. I lemi fremi va hebsesmao.
Lo nendertre je la Grasic ga mutce klini, ze kukra, ze gudckomou. I mi papa furvea ne mearketpi, inukou miu fazi sacduo lepo traci. I la Djan Uein begnordou rapo fu sumji klimao le raznu lepo miu vizgoi leDai fremi ji hebsesmao guo guo, inukou miu nuo norjiotaa ba ze be.
—Zou, hue mi, mi djadaa lo loglo namci. I mi djano lepo le namci je la Grom ga laldo mela Xi,as namci. Ibuo letu namci ga ginkaa hu?
Dai clafo.
—Lemi penre pua fundi lo sinma. Inie, pa rapo mio lentaa la Loglan guo, lepo vizmao lo sinma ji no ge laldo ze soncle pa nu plißo. Ifeu no pa blicu ga lepo srite lo notlenfoa tie la Xlang. Ibuo fa lepo mio pa cirna la Loglan, guo ro mela Hóli,uud sinma pa nu vizmao. I lemi matma pa pebtia la Djan Uein, ra notbi stakao. I le furckosei je la BeibiDjein ga samto. I leBai penre pa mutce fundi la Bet Deivis. I, ia ro logli ga nu namci liu Elvis.
—I tu io napa kacycea ba, hue Dai, pracue gu. I le durfoa je lepo mio srite ro clika namci ga no dreti, lo komta logla. I mio plizo su grolea, vi le midju je le namci. I tio hisnao dunfoa, e clika lo nazbi rinje. Ibuo rapo lia dreleasri le namci ui no puncko ba.
Nao miu fazi fadgoi lemiu nu traci, e zvokaa le stana ji vi la Kantor Trida. I lepo dzoru la Paknurmaosensi Stogrusia ga nu nerbi fe minta. I, vi le fregrokru, riba gliso vizleibao lopo nurmao vi la Xi,as pazu.
Miu pa lufta gangoi le feri fordygea, e nujunu dzoru su krokru. I la Djan Uein ga blosonmao ne darto, ice miu nengoi. I le kruma sii ga sesytursia. I ba pernu, e respli ne blabi kosta, e korbetmao vi le tovru je be ji sii negdykua.
—Loi, hue la Djan Uein.
Le pernu ga trana, ice mi nu stari vizka lepo pei bi la BeibiDjein, ji sekci ge nigro nu herfa fumna, e, papa hijra le hapvei je la Sacdoudein.
—Loi, Djan Uein. I loi, Aleks, hue Bai. I mi hapci lepo tu kau hijra. I tu napa djadou la Aleks niba, euia?
—Niba, hue la Djan Uein, dapli. I, Ama kapli nordja. I mi no pa djadou Ama lepo mi vizgoi, sui ue tu.
—Ui. Ifeu, hue la BeibiDjein, takna mi. Tio nacefa djipo, io, ferci. I mi driki lepo tu pa cutse lepo tu komta sespli. I mi pa penso lepo tu fakau ii helba miu. Ibuo oe mi sacduo lepo klimao guo le satci. I eo skitu. I ai mi kambei lo skaŽ.
Miu pa skicea, e toeski vi le krujao je le sesytursia. I la BeibiDjein kromao le skaŽ sau ne zlupypatpe ji papa nu hatmao ba, ne mela Bunsen hatcko.
Hue la BeibiDjein:
—Mi hebsesmao, Aleks, feu. I lemi vi turka ga katli lepo kledii lo polne ze lo sidza ze ro clika bekti guu, ji pifno nu duvri vi lo paknurmaosensi po holmao. I, na le pasnie, ba pia holmao vi le fanpafko ctimoa pe ne le no nu laldo ge mela Xi,as bragai. Ifeu ga nurmue gursmi ga lepo le mela Xi,as, piplo pa ginkaa hu. Icoa, pa nu sifdui le nenri je leva fanpafko ctimoa ga ru nercelsidza je ne fungi, jao no, ba papa dridja fei pa ta. I lo furcko ji va gu pa purfe, inukou lo nercelsidza pa djela. Inurau mi pa trati supo rojmao nei guo, inumoi mi rojmao le fungi jio nei pa ginkaa fei. Icoa, mi pa suksi, ice le fungi pa rodja. I, fei clika lao Meruleus lakrimans. I eu tu dridja Mai? I Mai bi le fungi ji hutri lo mubre vi lo cmaceo hasfa. I ei tu dridja le fungi jio mi sanduo fei?
—Ia mi dui, hue mi, dapli. I mi pazu ponsu ne laldo hasfa, ice na ne pasnai, ricu miu pa skitu ne sofha, e bleka le telvi, ice le sofha ga felda tceru le fordi. I lo kamki ! I le sinma jio miu pa bleka sei, pa ŽrŽkco sinma, e perti lepo ro pernu pa nu makcpu tceru ne sanca cetlai.
—Ue. I tao eu pa blidensaecko tuu, hue la BeibiDjein. Inukou tu djano lepo lao Meruleus, katli ro mutce langa fungybadjo ji kuspo lo notsia je le frukorti. I Mai snire simci lo nevsio, jio nei mutce nu sapla netsio. I levi cninu fungi ga clika ta, ibuo fei mromou lopu nu sapla gu lao Meruleus. Ifeu, moi lepo ba kledii levi klesi je lo fungi guo, ne le pruci jio mu plizo pei gui, ga merli le lenki ge kroli nu katli. I, na lepo mi pa durzo leva pruci guo, mi pa viadri ba, ja mutce gutra. I da pa mucmue gutra
La BeibiDjein pazda. I Bai siltu le hedto.
—Ifeu da gutra tsumue, hue Bai, pracue, lepo mi pa neri no krido tao. Ifeu supo krido tao na sui nardu, inokou mi pa rimari genza pruci. I eo bleka.
Bai stolo, e dzoru le negdykua. I mi nu fregoi Bai. I le negdykua ga veslo ne totgru je ro sniblabi citfoa. I ro rorkoo tirca ga nengoi ri notbi parti je le totgru. I ga nedza le negdykua ga ne forli komta.
—Nao katca, hue la BeibiDjein. I mi fa nenmuo supo fu sansui, dio ne parti je le fungi, ice mu fa vizka le nu zvomuo, sau ne notbi parti. I le neri fu sansui fa mutce sapla.
Bai maisri li, 0010, lu. I le komta ga zvomuo le samto ge torbasni numlea ji lio to. I, fa ta, Bai maisri li, 0101, lu, ji torbasni lio fe. I le komta pa zvomuo li, 0111, lu.
—Ua, hue la BeibiDjein. I lio topiofe bi lio se. I levi spebi parti je le fungi ga sumdui lo numcu. Ifeu da sumdui lo numcu ji mutce groda ti. Ifeu mi pia ti no pa suksi supo duvri ra limji je lopu groda pe lo numcu jio le fungi ga numtua nei. I su notbi parti ga jaldui. I ne parti ue, ga fanslodui. Isui ri parti ko, ga zvomuo su fu sansui, ki le to nenmuo fu sansui ga samto. I, to retca ge nenmuo fu sansui ga zvomuo niba.
—Inusoa ei tu djadou mi lepo levi fungi ga basysapla ge clivi komta? hue mi.
—Ia no hue Bai, kinku jo. I fei clivi, e bivdu lia su komta. Ibuo fei no basysapla ia. I bleka ti.
Nao ba vidhe kamra, e stolo ne terŽtyjuo ji nedza le komta. I Bai krosacmao le kamra, e dirtia kei leBai fasli, e maisri su po korji. I le tcure je leBai fasli ga vijgoi vi le kotvizlei. I, vi le zvomuo spasi ji vi le dampai je le kotvizlei, ga vijgoi ga li, LOI, BeibiDjein, lu. I, fa ta, Bai tanmao le kamra, e dirtia kei, lemi fasli, e maisri su notbi po korji. I lemi fasli ga vijgoi vi le kotvizlei, kii li, LOI, I TU BI HU ?, lu.
La BeibiDjein ga maisri li, TI BI LA ALEKS, lu. I Bai genza tanmao le kamra dio Bai. I le fungi ga cutse li, LOI, BeibiDjein, lu. I Bai tanmao le kamra dio mi, ice ga vijgoi vi le zvomuo sitfa ga li, LOI, ALEKS, lu. I la Djan Uein ga godzi, e stolo nedza miu, ice la BeibiDjein ga tanmao le kamra dio Dai. I le fungi ga cutse li, LOI, DJAN UEIN, lu.
Nao la BeibiDjein ga krostimao le vidhe kamra.
—No, fei ji fungi gui dzabi lentaa la Loglan, hue Bai, klimao. I, pia ti no dui. I mi pa pogmao le sisto lepo sei proju levi stepai. Ibuo ia, fei viadja lo fasli. I fei rana ponda le samto nu zvomuo, lemi fasli, icu ka le dirco je le kamra ga retca, ki le pu darli sui ga nurmue retca. I fei djano pia ti saneto fasli je ri notbi pernu ji turka vi levi galpai. Izou mi pa letci leva pernu lepo pei krido lepo tio bi su fembuo po dupma jio mi pa dzamao dei. I mi danza lepo mi djano rapo levi fungi ga kanmo guo, pa sipo ba pubcue tio.
—Inie, hue Bai, kie Bai condi brute kiu, lia ra fungi, levi fungi ga rodja. I ro fungi ga mucmue kukra rodja. I mi forli krido lepo, nia lepo fei rodja guo, fei cirna sui.
Bai siltu leBai hedto. I hue Bai:
—Mi rina blipeo rapo drekao ti. I ei mi fui kromao lo gaslini le nu zavspotaa, e kapli cabro zei? Ibuo mi djadaa lepo zei faza durzo hu. I hu nu jupni tu?
—Iu, hue mi. I mi no spuro feu lopu nurmao tcepeo. Ibuo...
—No, ti nurmao, hue la BeibiDjein, dapli. I ti natra. I muo pia ti no fektio rapo ti tcepeo jo. Ibuo kanoi ti dui, ki rapo mi cabro le fungi guo, biu samto nepo hunmormao. Iceu, ia levi fungi ga natra komta. I lopo madzo kei ga mutce nurkusti. I tu pazi vizka lepo kei ke forli ki kukra. Ibiu tio mutce gacysia la Loglandias, lo po kanpi je le notbi ge komta kompi ji bei mela IBaiMai, e mela Apyl, e ii mela Kreis.
—Mi saadja lepo tu nu sanpa, hue mi penso. Ibuo mi nu ferci hu?
Hue Bai:
—Piu, Aleks, tu no ginkaa levi gunti, e djano no ro pernu. I tu no nu ferci lo loglo po poirkamda. I tu siodja lo komta. Inurau mi danza lepo tu helba mi, lepo duvri leu nu kanmo, levi fungi. I oe tu siodja lepo lenapo poirkamda ga djipo io. I le fanpafko ctimoa jio le nercelsidza pa nu duvri ba ga nu sitfa le basmoa je leu mela Lojbandias monca. I tu feodja lepo le tcorypozfa kulgru ji va, ga danza lopu no nurjuo. I, kanoi levi fungi ga djipo ciu lepo mi krido guo, ki mi danza lepo miu sromao ro fungi, pa supo ba vetci, e nurcnitoa miu le nu ginkaa je lo nercelsidza. Ibiu le fungi ga braloi si leva gunpai. Ifeu mi danza lepo faza godzi le sitfa je le paknurmaosensi po holmao, e duvrai su notbi mipli je fei. Ifeu fei biupa specymorcea. I leva nercelsidza ga kilnirne lio ri.
—Ia, BeibiDjein, hue mi. I tio mutce tedjua. I mi hapci supo helba tu, le nerbi po pogmao.
Nao, kou lepo Bai respli leBai blabi ge sesytursia kosta, ice leBai herfa ga nu cpula go prire, e nu roryraemao lia ne cmabreba guo, mi na vizka su nu katli je Bai gue, ji kapli retca le fumna jio mi papa neriyjmi fei, le hapvei. Ibuo, nokou tio, Bai ia mutce sekci fumna, ice mi penso lepa nu vizka je le matma je la Grom gue, jue lo tcati clife.