6
Lepo mi Duvri lemi Fagtroku

Le midmia pa nunrarpai ne supta ji folma lo hebtcipai ze lo gushebpai gui, epa ne zanynurkokmio ge cervu tugle. I ba birju, e helba mio lepo fasru snalo guo, ice be groda rofpiu le maltycli ce brona breba jio la Grom papa kambei bei, le cmasitci.

Fa lepo mio papa kalduo lepo titci, la Mren Snorrydin zvokaa le kruma. I ri minta ga ckevei, ice fa ta Sai fangoi, e berti ne badlo ji nu kuvga ne brili kolro klabu.
—Ua, hue Sai. I Aleks, mu nafa godzi moi lepo tu duvri letu fagtroku.
Nao, ne notbi Ůtrua gi, miu pa godzi le gratrigru, e gandio dzoru nia pife horto. I, na lepo miu fadgoi le ganrorpai je ne cmamoa gue ji clesi lo tricu guo, la Mren Snorrydin ga skitu ne troku, e fanve nenfoldi leSai badlo. I bei nu nenri ne cervu horno, ze ri cmalo ge pelpi sakli. I Sai handou le horno mi.
—Io fa nerbi ga lepo tu pafko letu fagtroku, le dertu, hue Sai, djadou gu. I plizo ti. I, na lepo tu duvri fei, oa tu gatytaa le dertu, e donsu su parti je levi tabko dei, lia supo batmi.
Sai handou ne le ri cmalo sakli mi, e vizmao mi lo draka ge loglo tabko ji nenri sei.
—Fa tio, gozbei fei ti, ice le fagro spicu gi, mu fa begco lepo feisei helba tu, hue Sai.
Nao mi nu minfau toi.
—Iu duohu mi fa djano..., hue mi.
Hue Sai, krostimao gu:
—Ia tu fa djano. I tio feu mutce fasru. Icoa nerduo hirtei, ice le fagtroku fa frekra tu. I nerduo hirtei, enoi ckenorbro nuo takna, lia lepo tu kusmo dui.
Sai resto nuo setfa le dertu, e fodmao le hanco vi le tovru je le beldu, e klomao le menki.
Mi corkeo stolo vi. Ibuo sii Sai no furmoi rapo ju mordu cutse. Inurau mi dirtiacle dzoru va, via le ganrorpai je le cmamoa, e bleka va ti, e trati supo hirtei.
Mi Ůbdaa lepo Sai pa djadou mi lepo mi fui hirtei hu. I, fa ta, mi kacycea lepo mi pacena prase lepo mi nuo takna. I mi hirtei. I ba nirdu, e gritu vi le bidje je le kapsia, inumoi mi dzoru vuva ta.
Le landi ga nurmue norpilno. I lei katli ro sulba, ze ro fansulba, ze lo nunrii laghou go nu condi ce liacli. I lei nu kuvga lo grasa. I mi blipeo lepo le piplo papua pafko lo fagtroku vi levi ganrorpai nia ro heknie. I mi kacycea lepo mi no hirtei. Inurau mi skicea ne sulba.
Nao ba ji cedzu ga nujunu muvdo lemi fasli. I mi gandio bleka. I ba falku, e radgoi ▀eti go tovru mi. I fei kecri caslo, e vu kerclidu dio le ledzo je mi. I mi sackai lepo dirgoi leva dirco.
Le falku ga sacduo lepo normuo▀e guo, e sudna ge vreti damgoi le dertu. I, na lepo fei genza ge gandio ▀eti, mi vizka lepo fei jugra ne cmalo nimlu, lefei dedhorno. I mi disri lepo mi godzi le sitfa jio le falku papa damgoi sei guo, moi lepo mi va duvrai ba.
Le falku papa damgoi ne fansulba ji bitsa to sulba. I, na lepo mi fadgoi va guo, mi vizka ba ji cmalo ge dertu ctimoa, ice be holdu je le dertu, go bitsa cei. I ri cmalo ge fagtroku pisku ga nu miksa le dertu. Inumoi mi nufunu prupuo le penta je le horno, le bidje je le holdu.
Vi lepu condi cenmetro lio saneni, le horno pa totco ba ji hardu. Inurau mi pafko vi, e dermroza plizo le horno. I mi nensea le hanco, le holdu, e totco ba ji rande troku, e katli lepu groda ji lia ne jugla krinu. I mi zvocpu ce bleka tei. I, ne spali je tei ga nu forma lopu rande. I le notbi spali je tei ga clika ba ji pirmidi. I tei fagtroku ia. I le pisku ji nu broko tei ga donsu letei pluci rilri forma. I tei fomsao lemi hanco.
Mi fanfealei le sakli je le tabko, e kubpetri su cmalo canli, le holdu. I, nokou lepo mi Ůlmo lepo nurmue bunbo guo guo, mi volcue li, Mi gatytaa tu, Hoi Landi, lemi fagtroku, lu. I mi pracue li, I mi gatytaa tu, Hoi Musmu. I no mi djano lepo tu he klesi lo musmu. I mi gatytaa tu, Hoi Falku, lu. I mi genza hirti le darli ge kecri po caslo. I le herfa je lemi sneku prire ga vreti stali.
Mi klipu ke le fagtroku vi ne lemi hanco, ki le horno vi le notbi hanco, e faedzo le sitfa jio mi papa clekaa la Mren Snorrydin vi sei. I Sai prase prire resto le grasa. I Sai nu clado soirsonpro. I mi no danza lepo fatru Sai guo, inumoi mi skitu va Sai. I mi tanmao lemi fagtroku vi le hanco, e haispe lefei kofkleda po smupi, e lo kinku bidje jio le groda pisku pa nu broko sau bei.
Nao mi hirti lepo la Mren Snorrydin soicli cutse li, sue Hm, lu e li, lo mutce gudbi, lu.
—Lo mutce gudbi, hue Sai. I le landi pa ckano tu, ice le falku spicu pa helba tu. I tio mutce gudbi sanpa.
Mi bleka Sai, ibuo leSai menki ga prase klogu. I Sai grogro makteu, e kapmao le menki. I Sai nuo lufta tie ne midbardji.
—Eo mi vizka, hue Sai.
Mi handou lemi fagtroku Sai, ice Sai snible fei.
—Ia, hue Sai. I le landi pa mutce ckano tu. I ti bi letu fagtroku.
Sai nuo lufta, e skitu, e tifru le fagtroku mi.
—Nao, toa djipo, hue Sai. I oa tu nina vizlei letu fagtroku ba. I nina. I niba. I cao mi pa vizka fei. I tio gudbi, irau mi pa glida tu, e letci lepo tu duvri fei. Ibuo kanoi ka tu vizlei fei, su notbi pernu, ki tu genza vizlei fei cao mi, ki le fagro spicu no fa hijra fei. I tu rana foi driki toi.
Sai tokna ne notbi ge cmalo ge pelpi sakli, leSai badlo, e rezmao sei, le korce ji kocduo lesei sneku jo. I Sai tokna ne cmalo ge gasti cmareu sei.
—Ti nu donsu mi tu, hue Sai. I kinklipu letu fagtroku ze le gasti vi le nenri je levi sakli. I mi pa nensea lo dracti, sei. I mi fazi nufunu vizmao tu lepo duohu tu plizo letu fagtroku.
Nao la Mren Snorrydin jugra le cervu horno, e cortai. I, tie le horno, Sai clemao le grasa, ne cmalo ge dertu spasi. I leSai badlo gi, Sai tokna ne cmalo hancai je lo drani grasa ze lo cmacma ge tricu badjo, ice vi le dertu, Sai madzo ba ji clika lo nensu. I, vi le midju je nei, Sai madzo ne cmalo ctimoa je le dracti.
—Nao, tie letu fagtroku ze gasti, trati supo tu bloda gei, fei, inukou su fagpea ga felda le dracti, hue Sai.
Pa nerbi ga lepo mi riyvei trati. I uu mi suksi supo nornitsea le nensu, e kubpetri le dracti guo, le ri satci po trati. I la Mren Snorrydin ga pazfro ge genza balci nei. I, fa tio mi suksi ua supo mi felmao su groda fagpea, le midju je le dracti. I la Mren Snorrydin fazi korbetmao, e bricko le fagpea.
—Nao bricko pia lepo tu vizka su ▀ami, hue Sai. I, fa tio, tcidydou le fagro.
Sai handou le fu sumji ge drani grasa mi. I mi korbetmao, e sacduo supo bricko.
—No ju mordu ci forli bricko, hue Sai.
Mi bricko go mildo ce smupi. I ua su cmalo ▀ami ga vijgoi. I mi cmalo tensea lo grasa, e genza bricko. I la Mren Snorrydin murmu ba.
—Mi takna le fagro spicu tie le laldo lengu, hue Sai. Ibuo tu fui takna sei tie ou le lengu. Isaa gatytaa sei rapo sei pa hijra, e begco rapo sei helba tu. I tu fui fu namci sei liu Torfra, irau le fagro spicu ga torfra ra muu.
—Hoi Torfra Fagro, hue mi. Mi gatytaa tu lepo tu hijra. I mi begco rapo tu hijra, e helba mi, na rapo mi cnida letu po helba.
—Ui, hue la Mren Snorrydin.
Sai pracue ba tie le laldo lengu.
—Sapla letci le fagro lepo fei cabro, pia lepo lo ▀ami ga fagsticea, hue Sai.
Miu niaza santi skitu va, pia lepo le cmacma ▀ami ga vijkaa.
—Nao, setfa ru dertu le fagctu, hue la Mren Snorrydin. I sirto lepo le fagro pa fagsticea. I la Torfra Fagro ga hapci mia supo TaiFai titci lemiu gratrigru. Ibuo Fai punspe le beldu, le po no nu djesi, mia tao.
Sai goltyclafo.
Tie le horno, mi pucto le dertu, le tovru je lemiu cmacma fagro, e latblo dei, moi lepo dei saldi.
—Ui, hue la Mren Snorrydin.
Sai sui latblo le dertu.
—I oi mu na hasfa godzi. I jitvelfomduo letu fagtroku lefei sakli. I driki lepo oa tu cao nina vizlei fei ba, hue Sai.
Nao nia lepo miu damkaa le ganrorpai, la Mren Snorrydin nufunu vizmao mi lepo duohu kinsea lo drani moshi ze lo cmapiucea ge ranta mubre, guu ji nu plizo lo dracti. I mi jitvelfomduo le ctifu, le sakli, kii le fagtroku ze le gasti.
—Feu tu rina nui madzo ne fagro ji groda ta, hue la Mren Snorrydin, djadou mi. I tu nui kinci haispe fei, kii lotu fremi. I tu nui kokfa vi fei lo cesni, a lo lepsu sui ue. Ibuo na lepo tu fagmao fei, sirto lepo tu kincle. I rargea gatytaa le landi raba jio tu kokfa da, irau lo fagro jio tu fagmao fei tie letu fagtroku, ga spebi. I la Torfra Fagro ga hijra fei, e fundi rapo muo gancka ce tedji na lepo Fai hijra. I ra notbi fagro, jio tu fagmao fei tie su metca, ga retca. Isui oe tu tedji, rau lepo io letu dedjo ga nu caocko.
Sai clado clafo. I hue Sai:
—Lo danri fagro sui ga nu ponsu ia le fagro spicu. Ibuo ra tcucli fagro no ga mutce ferci feisei. I lo metca ze lo meala Kriket ga no trili la Torfra.