4
Nepo Traci le Norsiclai.

Fa lepo le fagdua pa fadkai guo, miu pa fangoi le ckafe. I la Gromxlitc djadou mi lepo na le nerfucdei Gai roi godzi ne cmasitci ji nu sitfa le norsiclai. I Gai godzi moi lepo vizgoi leGai penre, ja sißii va. I Gai kentaa mi lepo mi ao kinci Gai.
— Leva gunpai ga mutce bilti. I le cmasitci ga nu sitfa le midju je le groda gratrigru ji snire le monca. I lemi penre na mutce laldo, ice pei prakeu ro laldo kusmo, hue Gai.
I mi gatytaa la Gromxlitc, e djacue lepo mi fa hapci kingoi Gai.
— Uaui! hue Gai. I mu fa godzi tie lemi tcaro.
Nao, na le nerfucdei miu pa sackaa le hotle na la Ven. I le tcaro pe la Gromxlitc laldo ce rufcle ge mela Djip, tcaro. I, vi le prire skipae, to kasytilba ga skitu, ice lekei tongu ga zvopendi. I kei simci lepo zbuÞo lepo nu tcabei. I, na lepo mi tovneagoi le tcaro guo, kei trati lepo kei tongytco lemi sneku. I la Grom sisle, e hansaa, inukou le to kangu ga retcea.
— Le kango ga nu namci liu Mucrias, ice le kanga ga nu namci liu Marmos, hue la Grom, I kei cluclu lo norsiclai.
Nao miu dirtraci lo nordi, go pirle le vrici. I, faza, le sitci ga prire miu. I le gunpai ji snire la Garsic ga katli ro cmamoa. I vi nu rojmao ga ro trigardi, ja tcidyjuo le sitci, lo pligo ze lo certa ze lo persa ze lo prune. I vi su Þldi ro brona ze blabi kasna pia pismi makykraco lo grasa.
I, vi ba, mio vizka ne muogru je rocu ansu, ice mei nu krani to cmalo ge nordjadio kangu, ice ni humnu ga kinci mei. I, na lepo le tcaro ga snire mei guo, keo fosli leu ansu, lepo dzoru vi le spali je le rodlu.
— Lo nordjadio ga mutce kukcia, hue la Grom, e rona kincle turka. I nei krani lo ansu, e lo bercu, e lo kasnu. Ifeu nei suna trati lepo krani lo humnu, ue. I ei tu napa ti pa titci le logle ge ansu vrano nurkraco? I nei mutce pluguo.
— Isui vi la Frans, mio mutce fundi lo ansu vrano nurkraco, hue mi. I nei nu madzo sau lo fungi.
— I ee, soi kurni, hue la Grom. I vi la Loglandias, lo ansu vrano nurkraco ga nu madzo sau lo madji fungi. I, oa no, tu tsubae titci, ica tu fa frelycea.
Nao, fa lepo miu papa traci nia ne horto guo, miu pa fadgoi le bidju je le gratrigru. I re levi tricu ga sokcu, ice letei forma ga gutra ze torni. I na riba mio corvia ri cervu ji prano go bitsa le tricu.
— Lo gratrigru cmaspi ga mutce djipo le piplo je la Xi,as, ikou lepo cei helba pei, hue la Grom. I pei pa lidclu cei. I ei tu vizka leva ctimoa je rocu troku?
Vi le spali je le rodlu ba ctimoa rocu troku, ice ri tei nu pinduo rocu kolro.
— I lo laldo pernu ga nua setfa ne nu pinduo troku, le tovru je le ctimoa, na lepo ba nable, a fatru, hue la Grom. Ifeu lemi farfu ga narlidydia, ice fei takna le cmaspi je lo gratrigru. I lemi matma ga djano ra herba ji nu plizo lopo kicmu. I mei lagkuo kicmu.
Nao miu pa fadgoi ne groda kapsia, ja nu sitfa le lanbie je ne bilbii vlako. I le cutri ga blanu, ice ba sloslo vrelai vi le notbi bidje je le vlako. I, via le bidje je le vlako ro pelto irhisi ga rodja.
— Ta bi la Sento Vlako pe la Bragardea, hue Grom. I, coi ne lemiu pipstu, ba pa bragardea go mutce bilti, ice ba pa clucea ne spicu ji spalii levi gratrigru. Ibuo le spicu no gau cluva, inumoi le bragardea pa selreo levi vlako, e ßimorcea
Nao, faza ta, miu pa fadgoi le cmasitci ji nu spalii leu penre je la Grom. I lepei hasfa ga nu sitfa ne riyhasgru ji nu sitfa le bidje je le cmasitci, ice hei bitsa ricu groda sokcu. I miu zvogoi le tcaro, e godzi le darto. I le to kangu ga pleprano vivi miu.
La Grom kapmao le darto. I hue Gai, kraku:
— Hoi Matm, miu napa fadgoi!
— Xrrrlkm, hoi Sun, hue ne volsi. Vrrnak’cqm, ice hompi su kupta tcati.
— I mi curca vi levi sitfa, hue la Grom. I letu tcati ga vl-vl-vramg.
Nao pa nengoi ga ne laldo fumna, ja nu herfa go langa ze grisi. I fei korbetmao mi, e loglo jmitorpuo la Grom.
— Gesko vi lemi hasfa, hue le matma je la Grom. I mi bi le merfua je la Snorrydin. I mi mutce hapci lepo mi jmite le notgui fremi je la Grr’om-xlitc.
Mei soncue le namci duo le laldo ge mela Xias durfoa.
Nao le fasli je la Fum Snorrydin, pa fodliaßo, ibuo leSai menki ga brili ci blanu ce muvbrili. I Sai respli ne langa ce nu sanydjoso skara, e ne blabi blusa. I Sai fregoi miu, le kokykru. I vi loe loglo hasfa neba ceßi kruma, ice ba kokykru. I le krukua je levi spebi kokykru ga damni, ice ro drani herba kinsei ga pendi keicine.
— Vihu la Far? hue la Grom.
— Fai kinci la Xrrk, lepo Xai vizgoi le troku ctimoa, imoi leXai merfua napazi nu brana to braseidjo. I la Far fa fangoi na le midmia, hue Sai.
Nao la Fum Snorrydin pa kromao su tcati, to kupta, ne groda ce rasto ketli, e handou le kupta mio. I le gusto je le tcati feu ga gutra katli, enoi buo norplu. I Sai nufunu tifru dio mio, su licgrato ji nu durna ro cmalo ce vegri sidza.
Pa lepo mi kapli hompi lemi tcati guo, la Fum Snorrydin tokna lemi kupta, e snible lekei nenri.
— Uaui, hue Sai. I tu mutce gudcanspe, irau tu fa mutce haispe lepo tu stolo lemiu landi guo, e fa cirna ro treci. Isui tu napa ti pa jmite ne fumna ji fa merfua tu. I tu fa sißii la Grasic, e turka vi Gai.
— Lemi matma ga spuro ridle lo tcati clife, hue la Grom. I lemei nu vetcue rafa vetci. I mi pa paorjui lepo la Selis fundi tu.
— Ia no. I tu fa mercea no la Selis ji fremi la Grom, hue la Fum Snorrydin, isoa Sai londa, euia. I letu futci merfua ga nu herfa go nigro.
— Ueui, hue la Grom, mi fundi lo gursmi.
— Nao, oa tu ze letu fremi ga zvogoi le hasfa, hue la Fum Snorrydin, e dzoru vuva le troku ctimoa, imoi tu fa jmite la Far, e kinci Fai lepo tuu hompi su birju vi le barcu. I mi cnida nepife horto, lepo mi kokfa le midmia. I kambei su breba na lepo fangoi. I no nordri. I no, ia, tsefui.